Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Αρχές Φιλοσοφίας. Ερωτήσεις επανάληψης 2016


Ακολουθούν ερωτήσεις επανάληψης που είναι βασισμένες στο σχολικό βιβλίο "Αρχές Φιλοσοφίας" της Β΄ Γενικού Λυκείου και σε όσα διδαχθήκαμε κατά τη φετινή χρονιά. Είναι χωρισμένες κατά κεφάλαιο και ενότητα αντίστοιχα.


Κεφάλαιο 1ο

Ξεκινώντας από την απορία

Ενότητα 1

1. Τί είναι η φιλοσοφία; (σελ.9)

Ενότητα 2

1. Μελετώντας το κείμενο 2 (σελ. 17) να αναφερθείτε στη διαφοροποίηση που εκφράζει ανάμεσα στον φιλόσοφο και τον επιστήμονα.

Ενότητα 3

1. Ποιοί είναι οι κλάδοι της φιλοσοφίας και τί πραγματεύεται ο καθένας από αυτούς; (σελ. 19)
2. Ποιά είναι η αναγκαιότητα των επιχειρημάτων; (σελ. 20)
3. Ποιά είναι η βασική δομή ενός επιχειρήματος; (σελ. 20)
4. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα επιχείρημα έγκυρο; (σελ. 20)


Ενότητα 4

1. Με ποιόν τρόπο περιγράφει ο Πλάτωνας τη μοίρα του φιλοσόφου; (Θεωρία του σπηλαίου) (σελ. 24)

Κεφάλαιο 2ο 


Κατανοώντας τα πράγματα


Ενότητα 2

1. Τί είναι λέξη; (σελ. 35)
2. Ποιά είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις και τις έννοιες; Τί είναι έννοιες; (σελ. 36)Ενότητα 5 (σελ. 53-55)

1. Να αποσαφηνίσετε τους όρους: Πλάτος και βάθος μιας έννοιας, δώστε παράδειγμα.
2. Αν συγκρίνουμε δύο έννοιες κατά το πλάτος τους ποιές σχέσεις μπορούν να έχουν μεταξύ τους;  Παραδείγματα
3. Όσον αφορά το βάθος ποιές σχέσεις είναι δυνατόν να έχουν οι έννοιες;
4. Οι απλές δηλωτικές προτάσεις σε ποιές μορφές διακρίνονται; Παραδείγματα
5. Τί ονομάζουμε συλλογισμούς; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά τους;
6. Εξηγείστε τους όρους: «ελάσσων όρος», «μείζον όρος», «μέσος όρος».

Κεφάλαιο 3ο 


Αναζητώντας τη γνώση

Ενότητα 1

1. Τί ονομάζουμε σκεπτικισμό; (σελ 60)
2. Να παρουσιάσετε τη συλλογιστική πορεία του Καρτέσιου (Ρενέ Ντεκάρτ) που τον οδήγησε στο επιχείρημα «σκέφτομαι, άρα υπάρχω» και να εξηγήσετε ποια είναι η λειτουργία του «μοχθηρού δαίμονα». (σελ 62-63)


Ενότητα 3

1. Ποια είναι κατά τους ορθολογιστές η πηγή της γνώσης μας για τον κόσμο και ποια είναι, ειδικότερα, για τον Πλάτωνα; (σελ. 79)
2. Τί πρεσβεύει το φιλοσοφικό ρεύμα του εμπειρισμού; Κύριοι εκπρόσωποι. (σελ. 81)
3. «Ο νους δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένας «άγραφος χάρτης» (tabula rasa)»: α) ποιός φιλόσοφος υποστήριξε την άποψη αυτή; β) σε φιλοσοφικό ρεύμα ανήκε; γ) αναπτύξτε με δικά σας λόγια την άποψη του. (σελ. 82)
4. Ποιές θέσεις συνθέτει η θεωρία του Καντ; (σελ. 84)

Κεφάλαιο 5ο 


Ανακαλύπτοντας τον νου

Ενότητα 1

1.  Γιατί η μεταφυσική δεν ταυτίζεται με καμιά από τις επιστήμες; (σελ. 116)
2.  Γιατί η μεταφυσική είναι η πρώτη επιστήμη; (σελ. 116)
3.  Με ποιο τρόπο ορίζεται η επιστήμη; Ποιο είναι το γνώρισμα της μεταφυσικής; (σελ. 116)

Ενότητα 2

1. Τί αναφέρει ο Ντεκάρτ στη θεωρία του, που περιγράφεται ως δυϊσμός ή θεωρία της αλληλεπίδρασης; (σελ. 122)


Ενότητα 3

1. Τί ονομάζεται μονισμός; (σελ. 124)
2. Ποια είδη μονισμού υπάρχουν; (σελ. 124)
3. Τί πρεσβεύει ο υλισμός; (σελ. 124)
4. Ποιες είναι οι διάφορες παραλλαγές υλισμού; (σελ. 124- 126)


Κεφάλαιο 6ο 


Αξιολογώντας την πράξη

Ενότητα 1

1.  Τί ονομάζουμε ωφελιμισμό; (σελ. 142)
2. Τί ονομάζουμε κατηγορική προσταγή; (σελ. 143)
3. Σύμφωνα με τον Καντ «πρέπει κάθε υποκείμενο να πράττει έτσι, ώστε να μεταχειρίζεται πάντοτε όλους τους άλλους ανθρώπους – όπως και τον εαυτό του – ως σκοπούς και όχι μόνο ως μέσα των πράξεών του». Με ποια επιχειρήματα κατέληξε ο Γερμανός φιλόσοφος σε αυτή τη θέση; (σελ. 144)Κεφάλαιο 7ο 


Ορίζοντας το δίκαιοΕνότητα 2

1. Ποια είναι η λειτουργία του Συντάγματος στο πλαίσιο της σύγχρονης φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας; (σελ. 176)
2. Ποιες είναι οι κυριότερες αρχές που χαρακτηρίζουν τη σοσιαλιστική θεώρηση της κοινωνικής οργάνωσης; (σελ. 176)
3. Ποιες αδυναμίες για την αστική φιλελεύθερη δημοκρατία υποδηλώνει η αναφορά του Μαρξ «από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του»; (σελ. 177)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου