Σάββατο 3 Μαΐου 2014

Αρχές Φιλοσοφίας - Ερωτήσεις ΕπανάληψηςΑκολουθούν ερωτήσεις που είναι βασισμένες στο σχολικό βιβλίο και σε όσα διδαχθήκαμε τη φετινή χρονιά. Είναι χωρισμένες κατά κεφάλαιο και ενότητα αντίστοιχα.


Κεφάλαιο 1ο

Ξεκινώντας από την απορία
Ενότητα 1
1. Τί είναι η φιλοσοφία; Ποιό είναι το εργαλείο της;

Ενότητα 2
1. Ποιό είναι το έργο της φιλοσοφικής δραστηριότητας;
2. Ποιοί είναι οι στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότητας; Που έγκειται η χρησιμότητά τους;
3. Μελετώντας το κείμενο 2 (σελ. 17) να αναφερθείτε στη διαφοροποίηση που εκφράζει ανάμεσα στον φιλόσοφο και τον επιστήμονα.

Ενότητα 3
1. Ποιοί είναι οι κλάδοι της φιλοσοφίας και τί πραγματεύεται ο καθένας από αυτούς;
2. Ποιά είναι η αναγκαιότητα των επιχειρημάτων;
3. Ποιά είναι η βασική δομή ενός επιχειρήματος;
4. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να θεωρηθεί ένα επιχείρημα έγκυρο;


Ενότητα 4
1. Για ποιους λόγους αμφισβητείται συνήθως η αξία της φιλοσοφίας;
2. Με ποιόν τρόπο περιγράφει ο Πλάτωνας τη μοίρα του φιλοσόφου; (Θεωρία του σπηλαίου)
3. Ποιές από τις δυνατότητες της φιλοσοφικής σκέψεις που παρουσιάζονται θεωρείται σημαντικότερες;
4. Να αναφερθείτε σε παραδείγματα που αποδεικνύουν τη χρησιμότητα της φιλοσοφίας.


Κεφάλαιο 2ο 

Κατανοώντας τα πράγματα
Ενότητα 1
1. Ποιος είναι ο σκοπός της γλώσσας;
2. Ποιές έννοιες έχει ο όρος «γλώσσα»;
3. Ποιά είναι η σχέση σκέψης και γλώσσας;

Ενότητα 2
1. Τί είναι λέξη;
2. Ποιά είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις λέξεις και τις έννοιες; Τί είναι έννοιες;

Ενότητα 4
1. Τί είναι λογική, δώστε έναν ορισμό.
2. Ποιοί ήταν οι σοφιστές; Ποιές τεχνικές χρησιμοποιούσαν;
3. Τί είναι το «όργανον»;

Ενότητα 5
1. Να αποσαφηνίσετε τους όρους: Πλάτος και βάθος μιας έννοιας, δώστε παράδειγμα.
2. Τί είναι η «ειδοποιός διαφορά»;
3. Αν συγκρίνουμε δύο έννοιες κατά το πλάτος τους ποιές σχέσεις μπορούν να έχουν μεταξύ τους;  Παραδείγματα
4. Όσον αφορά το βάθος ποιές σχέσεις είναι δυνατόν να έχουν οι έννοιες;
5. Οι απλές δηλωτικές προτάσεις σε ποιές μορφές διακρίνονται; Παραδείγματα
6. Τί ονομάζουμε συλλογισμούς; Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά τους;
7. Εξηγείστε τους όρους: «ελάσσων όρος», «μείζον όρος», «μέσος όρος».
Κεφάλαιο 3ο 

Αναζητώντας τη γνώση
Ενότητα 1
1. Τί ονομάζουμε σκεπτικισμό;
2. Από ποιούς πρωτο-εκφράστηκε ο σκεπτικισμός ως συστηματική φιλοσοφική στάση κατά την αρχαιότητα;
3. Να παρουσιάσετε τη συλλογιστική πορεία του Καρτέσιου (Ρενέ Ντεκάρτ) που τον οδήγησε στο επιχείρημα «σκέφτομαι, άρα υπάρχω» και να εξηγήσετε ποια είναι η λειτουργία του «μοχθηρού δαίμονα».

Ενότητα 3
1. Ποιά είναι κατά τους ορθολογιστές η πηγή της γνώσης μας για τον κόσμο και ποια είναι, ειδικότερα, για τον Πλάτωνα;
2. Τί πρεσβεύει το φιλοσοφικό ρεύμα του εμπειρισμού; Κύριοι εκπρόσωποι.
3. «Ο νους δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένας «άγραφος χάρτης» (tabula rasa)»: α) ποιός φιλόσοφος υποστήριξε την άποψη αυτή; β) σε φιλοσοφικό ρεύμα ανήκε; γ) αναπτύξτε με δικά σας λόγια την άποψη του.
4. Ποιές θέσεις συνθέτει η θεωρία του Καντ;
Κεφάλαιο 4ο 

Διερευνώντας την επιστήμη
Ενότητα 1
1. Τί μας παρέχει η επιστήμη;
2. Ποιό είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφίας της επιστήμης;
3. Πώς αυτονομήθηκαν οι επιστήμες από τη φιλοσοφία;


Ενότητα 4
1. Ποιά η διαφορά ανάμεσα στα φυσικά και τεχνητά αντικείμενα;
2. Ποιά η διαφορά επιστήμης και τεχνολογίας;
3. Είναι η τεχνολογία ηθικά «ουδέτερη»;


Κεφάλαιο 5ο 

Ανακαλύπτοντας τον νου
Ενότητα 1
1. Γιατί η μεταφυσική δεν ταυτίζεται με καμιά από τις επιστήμες;
2. Γιατί η μεταφυσική είναι η πρώτη επιστήμη;
3. Με ποιο τρόπο ορίζεται η επιστήμη; Ποιο είναι το γνώρισμα της μεταφυσικής;

Ενότητα 2
1. Τί αναφέρει ο Ντεκάρτ στη θεωρία του, που περιγράφεται ως δυϊσμός ή θεωρία της αλληλεπίδρασης;
Ενότητα 3
1. Τί ονομάζεται μονισμός;
2. Ποιά είδη μονισμού υπάρχουν;
3. Τί πρεσβεύει ο υλισμός;
4. Ποιές είναι οι διάφορες παραλλαγές υλισμού;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου