Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

Ιστορία Β΄ Λυκείου: Ερωτήσεις επανάληψης

 

Κεφάλαιο 1. Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843)2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

2β. Εσωτερική αναδιοργάνωση

2γ. Εξελληνισμός του κράτους

Ερωτήσεις:

 1. Ποιος λαός απειλούσε τα ανατολικά σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Ηράκλειος;
 2. Τι ήταν ο θεσμός των «θεμάτων». Πότε και πού δημιουργήθηκαν τα πρώτα θέματα; Ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία τους;
 3. Τι ήταν τα «στρατιωτόπια» ή «στρατοτόπια»;
 4. Ποιες συνέπειες είχε για το ανατολικό βυζαντινό κράτος η δημιουργία των θεμάτων;
 5. Ποιες αλλαγές στη δομή της κρατικής μηχανής έγιναν επί Ηρακλείου;
 6.  Από ποια στοιχεία προκύπτει ότι επί Ηρακλείου το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος εξελληνίστηκε;


3. Η εμφάνιση του Ισλάμ

Ερωτήσεις:
 1. Σε πόσα μέρη χωριζόταν η προϊσλαμική Αραβία; Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας σε καθένα από αυτά;
 2. Ποια ήταν η σχέση της προϊσλαμικής Αραβίας με το Βυζάντιο;
 3. Τι γνωρίζετε για τον Μωάμεθ;
 4. Ποια είναι η σημασία του έτους 622 μ.Χ. για τους μουσουλμάνους;
 5. Ποια είναι η πολιτική σημασία της εξάπλωσης της νέας θρησκείας από το Μωάμεθ στους Άραβες;
 6. Ποιο είναι το ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων;
 7. Τι γνωρίζετε για το θεσμό του «ιερού πολέμου»;
 8. Τι σημαίνει «θεοκρατικό κράτος; Ποιος ανέλαβε τη διακυβέρνηση  της μουσουλμανικής κοινότητας στην Αραβία μετά το θάνατο του Μωάμεθ; Ποιες ήταν οι αρμοδιότητές του;


5. Η Εικονομαχία

Ερωτήσεις:
 1. Τι ονομάζεται Εικονομαχία;
 2. Ποια ήταν η ιδεολογική βάση της Εικονομαχίας;
 3. Ποια ήταν η αφορμή της Εικονομαχίας;
 4. Ποιες ιδιαίτερες περιστάσεις στο βυζαντινό κράτος του 7ου αι. ώθησαν τους δύο πρώτους Ισαύρους αυτοκράτορες να πάρουν μέτρα κατά των εικονολατρών;
 5. Ποιους πληθυσμούς της αυτοκρατορίας ήθελαν ουσιαστικά να προσεταιριστούν οι εικονομάχοι αυτοκράτορες; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Σε πόσες φάσεις διακρίνεται η Εικονομαχία; Ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα της α΄ φάσης;
 6. Πότε και από ποιον εκδόθηκε το α΄ επίσημο εικονομαχικό διάταγμα; Τι προέβλεπε; Τι αντιδράσεις προκάλεσε; Ποιες ήταν οι συνέπειες των αντιδράσεων αυτών για το βυζαντινό κράτος;
 7. Ποια περίοδος χαρακτηρίζεται ως «κορύφωση» της Εικονομαχίας;  Να δικαιολογήσετε το χαρακτηρισμό αυτό.
 8. Με ποιο τρόπο νομιμοποιήθηκε θεολογικά η εικονομαχία στη διάρκεια της κορύφωσής της;
 9. Ποιοι και με ποιο τρόπο θέτουν τέλος στη α΄ φάση της Εικονομαχίας;
 10. Ποιοι αυτοκράτορες αναζωπυρώνουν την Εικονομαχία; Ποιοι και με ποιο τρόπο θέτουν οριστικό τέλος στη μάχη κατά των Εικόνων;

6. Κοινωνία και οικονομία

Ερωτήσεις:
 1. Τι ήταν η στρατιωτικοποίηση; Πώς εκφράστηκε αυτή;
 2. Τι γνωρίζετε για τα «θέματα» τον 8ο και 9ο αιώνα στο Βυζάντιο;
 3. Τι ήταν οι εποικισμοί; Ποιους πληθυσμούς αφορούσαν; Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετούσαν;

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

Ερωτήσεις:
 1. Τι ήταν οι σκλαβηνίες; Πώς εξελίχθηκαν σταδιακά; 


8. Το Φραγκικό Κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολιδών

Ερωτήσεις:
 1. Ποιος και πότε αντικατέστησε στην εξουσία τους Μεροβίγγειους; Ποιας δυναστείας είναι ο ιδρυτής;
 2. Πώς, και για ποιους λόγους, διαμορφώνονται οι σχέσεις του πάπα με τους Φράγκους από το β΄ μισό του 8ου αι;
 3. Ποιες οι συνέπειες της στέψης του Πιπίνου από τον πάπα Στέφανο Β΄ το 754 μ. Χ. ;
 4. Ποιος ήταν ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της δυναστείας των Καρολιδών; Ποιες ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές και διοικητικές αλλαγές που έκανε στο φραγκικό κράτος;
 5.  Πώς , και για ποιους λόγους, διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ φραγκικού κράτους και βυζαντινής αυτοκρατορίας μετά το 8οο μ. Χ.;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (843-1054)1. Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867)

Ερωτήσεις:
 1. Ποιοι ανέλαβαν να εκχριστιανίσουν τους Σλάβους ; Γιατί επελέγησαν οι συγκεκριμένοι;  Ποια ήταν η δράση τους;
 2.  Ποιες πολιτισμικές συνέπειες είχε ο εκχριστιανισμός των Σλάβων στη διαμόρφωση της πολιτισμικής τους ταυτότητας;
 3. Τι γνωρίζετε για τον εκχριστιανισμό των Βουλγάρων; Ποια η διαφορά του από τον εκχριστιανισμό των Μοραβών;
 4. Ποια ήταν η αντίδραση της Δύσης (και για ποιους λόγους υπήρξε αντίδραση);
 5. Πώς διαμορφώθηκαν οι σχέσεις Ανατολικής – ∆υτικής εκκλησίας επί Φωτίου;
3. Κοινωνία

Ερωτήσεις:
 1. Ποιοι αποτελούν την ανώτερη αριστοκρατία του Βυζαντίου από τον 8ο ως το 10ο αι.; Ποιοι δεσπόζουν σε αυτήν την τάξη;
 2. Ποιοι είναι οι κυριότεροι εκπρόσωποι της μεσαίας τάξης στο Βυζάντιο από τον 8ο ως το 10ο αι.; ποιος είναι ο ρόλος τους στην πολιτική ζωή του κράτους;
 3.  Ποια τάξη κυριαρχεί στη βυζαντινή ύπαιθρο από τον 8ο ως το 10ο αι.;
 4. Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ των Δυνατών και των μικροϊδιοκτητών στα τέλη του 8ου αι;

4. Διοίκηση και νομοθεσία

Ερωτήσεις:
 1. Τι γνωρίζετε για το νομοθετικό έργο των Μακεδόνων;


5. Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου

Ερωτήσεις:
 1. Ποια ήταν τα μέσα με τα οποία οι Βυζαντινοί ασκούσαν τη διπλωματία;
 2. Ποιος χάραζε την εξωτερική πολιτική στο Βυζάντιο;  Ποιος  ήταν ο υπεύθυνος αξιωματούχος;
 3. Πότε γίνεται το Σχίσμα των Εκκλησιών Ρώμης – Κωνσταντινούπολης; Ποιες οι αφορμές και τα αίτια που το προκάλεσαν; 
 4. Ποιες οι συνέπειες του Σχίσματος για τη βυζαντινή αυτοκρατορία; 
 5. Ποια ιταλική ναυτική δύναμη κυριαρχεί τον 10ο αι.; 
 6. Ποιες οι σχέσεις των ιταλικών πόλεων με το Βυζάντιο; Ποιες είναι οι συνέπειες; 

7. Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας

Ερωτήσεις:
 1. Ποιες ήταν οι αιτίες που συνέβαλαν στην επικράτηση του συστήματος της φεουδαρχίας στη Δύση τον 8ο αιώνα;
 2. Τι γνωρίζετε για την τελετή της περιβολής;
 3. Να περιγράψετε τη διαστρωμάτωση της κοινωνικής πυραμίδας της φεουδαρχίας στη Δυτική Ευρώπη.
 4. Ποιες μεταρρυθμίσεις του Καρόλου Μεγάλου (Καρλομάγνου) διαμόρφωσαν το σύστημα της φεουδαρχίας;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054-1204)
5. Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη

Ερωτήσεις:
 1. Ποιες αλλαγές στην οικονομία της ∆υτικής Ευρώπης παρατηρούνται μετά τα μέσα του 11ου αι.; 
 2. Να εξηγήσετε τον όρο «γεωργική επανάσταση». 
 3. Που οφείλεται ο έντονος ρυθμός ανάπτυξης στις πόλεις της ∆. Ευρώπης;
 4. Ποιες είναι οι κύριες πηγές ενέργειας στη Δυτική Ευρώπη μετά τα μέσα του 11ου αι.;
 5. Εμπόριο: Πού οφείλεται η ανάπτυξη του εμπορίου στη ∆υτική Ευρώπη μετά τα μέσα του 11ου αι.; Με ποιες περιοχές συναλλάσσονται οι έμποροι της ∆υτικής Ευρώπης από τα μέσα του 11ου αι.; Ποιοι πρωταγωνιστούν στην εμπορική κίνηση; 
 6. Ποια μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των προϊόντων;
 7. Τι ήταν οι «εμποροπανήγυρεις»; Ποια η σημασία τους για την εξέλιξη του οικονομικού συστήματος;
 8. Ποια καινοτομία στα πλαίσια της εμπορευματικής οικονομίας παρατηρείται στο μεσογειακό κόσμο μετά τα μέσα του 11ου αι.;


7. Οι Σταυροφορίες

Ερωτήσεις:
 1. Πώς γεννήθηκε η ιδέα των σταυροφοριών;
 2. Ποιος είχε την πρωτοβουλία για τις σταυροφορίες; Ποια ήταν η πραγματική αιτία γι αυτές;  
 3. Ποιο σκοπό είχε η Δ΄ Σταυροφορία; Γιατί άλλαξε πορεία;
 4. Πότε γίνεται η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους; Τι αποτελέσματα είχε; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453). Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΥΣΗ


2. Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια

Ερωτήσεις:
 1. Τι γνωρίζεται για την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας;  
 2. Ποια η σημασία της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας για τους Έλληνες;  
 3. Ποιο το σπουδαιότερο κατόρθωμα του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου;

6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους

Ερωτήσεις:


 1. Ποιος είναι ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;  
 2. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της στρατιωτικής ισχύος των Οθωμανών; 
 3. Γιατί οι Οθωμανοί επεκτάθηκαν γρήγορα στη Χερσόνησο του Αίμου;
 4. Ποια είναι η σημαντικότερη μάχη για την κατάληψη της βαλκανικής;

7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

Ερωτήσεις:

 1. Μπορείτε να εξηγήσετε τις αντιδυτικές διαθέσεις μεγάλης μερίδας του λαού και των αξιωματούχων κατά τις παραμονές της Άλωσης;
 2. Ποια είναι η τελευταία προσπάθεια των βυζαντινών προκειμένου να εξασφαλίσουν βοήθεια από τη Δύση; 
 3. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Μωάμεθ για να εξασφαλίσει την άλωση της Πόλης;
 4. Πότε γίνεται η Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς; Ποιος είναι ο αρχηγός των αμυνομένων;
 5. Ποια ήταν η κυριότερη προσφορά του Βυζαντίου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό;

8. Η δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα


Ερωτήσεις:
 1. Ποιες οι συνθήκες εκδήλωσης και τα αποτελέσματα της επισιτιστικής και οικονομικής κρίσης στη Δυτική Ευρώπη από το 1270 περίπου ως το 1330 (ύστερος Μεσαίωνας)
 2. Περιγράψτε την εκδήλωση και τις συνέπειες του «Μαύρου Θανάτου» στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα. 
 3. Ποιες οικονομικές μεταβολές, φυσικές καταστροφές και επιδημίες συντέλεσαν στην κρίση της φεουδαρχίας τον 13ο και 14ο αιώνα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648)


2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός


Ερωτήσεις:

 1. Να δώσετε ένα σύντομο ορισμό της Αναγέννησης.
 2. Για ποιους λόγους η Αναγέννηση ξεκίνησε από τις ακμαίες πόλεις της Ιταλίας και πώς συνέβαλαν τα πανεπιστήμια στην ανάπτυξή του;
 3. Μέσα σε ποιες συνθήκες οι ανθρωπιστές στράφηκαν στην αναβίωση των κλασικών σπουδών και ποια είναι η διαφορά τους με τους Βυζαντινούς στο θέμα αυτό;
 4. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του καθολικού ανθρώπου σύμφωνα με τους φορείς του ανθρωπισμού. 
 5. Ποιες συνέπειες είχε η παρουσία Ελλήνων λογίων στη Δύση τον 15ο και 16ο αι;
 6. Ποια νέα αντίληψη εκφράζεται για την αγωγή και την επιστήμη κατά την περίοδο της Αναγέννησης;
 7. Να εξηγήσετε πώς η τυπογραφία συνέβαλε στη διάδοση της Αναγέννησης και του Ανθρωπισμού. 

3. Οι ανακαλύψεις

Ερωτήσεις:
 1. Να παρουσιάσετε τις εξερευνητικές αποστολές των πορτογάλων θαλασσοπόρων στα τέλη του 15ου αιώνα  που στόχευαν στην ανακάλυψη του θαλάσσιου δρόμου προς τις Ινδίες.
 2. Με ποιον τρόπο επιτεύχθηκε η ανακάλυψη της Αμερικής;
 3. Για ποιον λόγο ταξίδεψε ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος τον 16ο αιώνα και με ποιον τρόπο αποδείχθηκε ότι η γη είναι σφαιρική; 
 4. Να προσδιορίσετε τις συνέπειες που είχαν οι Ανακαλύψεις στον τομέα της νομισματικής κυκλοφορίας και της βιοτεχνίας.
 5. Να παρουσιάσετε τις οικονομικές μεταβολές που επέφεραν οι Ανακαλύψεις στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων και στη γεωργία.
 6. Πώς επηρέασαν οι γεωγραφικές ανακαλύψεις τη μετατόπιση του κέντρου της παγκόσμιας οικονομίας και ποιες οικονομικές μεταβολές συνέβαλαν στο να τεθούν οι βάσεις του κεφαλαιοκρατικού συστήματος στην Ευρώπη; 
 7. Πώς επέδρασαν στον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας οι οικονομικές μεταβολές που επέφεραν οι Ανακαλύψεις;
 8. Ποιες ήταν οι συνέπειες των ανακαλύψεων στην κοινωνία και στην επιστήμη;

4. Θρησκευτική μεταρρύθμιση (1517-1555) 

Ερωτήσεις:
 1. Για ποιους λόγους το ηθικό κύρος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είχε υποχωρήσει μεταξύ των πιστών κατά τα τέλη του Μεσαίωνα;
 2. Να παρουσιάσετε τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι φορείς του ανθρωπισμού στις αδυναμίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
 3. Για ποιους λόγους η αντίδραση στις αδυναμίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εκδηλώθηκε εντονότερα στις γερμανικές χώρες;
 4. Να εκθέσετε τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Μαρτίνος Λούθηρος για τις καταχρήσεις της καθολικής εκκλησίας, καθώς και την αντίδραση του πάπα και του αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Γερμανίας) σε αυτή τη διαμαρτυρία. 
 5. Πώς επηρέασε το κήρυγμα του Λούθηρου την Ευρώπη σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο;
 6. Πώς εκδηλώθηκε η σύγκρουση των διαμαρτυρόμενων με τον αυτοκράτορα της Γερμανίας και με ποιες συνέπειες;
 7. Ποιο ήταν το περιεχόμενο και η σημασία της Ειρήνης της Αυγούστας;
 8. Ποιος ήταν ο ρόλος της Ιεράς Εξέτασης στην Αντιμεταρρύθμιση και σε τι αποσκοπούσε;
 9. Γιατί η Καθολική Εκκλησία έλαβε μέτρα εναντίον των μεταρρυθμιστών και ποιος ήταν ο ρόλος των μοναχικών ταγμάτων και ο χαρακτήρας της λογοκρισίας κατά τη διάρκεια της Αντιμεταρρύθμισης;
 10. Ποιες συνέπειες επέφερε η Μεταρρύθμιση στον πολιτικό τομέα, στη διαμόρφωση εθνικών κρατών;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1648) ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1815)


1. Ο Διαφωτισμός


Ερωτήσεις:
 1. Ποια επιχειρηματολογία αναπτύσσει ο Βολταίρος για την υποστήριξη της ανεξιθρησκίας;
 2. Πώς ορίζεται το «κράτος» σύμφωνα με τον Τζον Λοκ και ποιο το χρέος κάθε πολιτικού άρχοντα; 
 3. Να παρουσιάσετε τις πολιτικές ιδέες του Γάλλου Διαφωτιστή Μοντεσκιέ (1698- 1755).
 4. Πώς εκφράστηκε η πολιτική θεωρία του Ρουσσώ και πού στόχευε;
 5. Να παρουσιάσετε τη συμβολή των λεξικών στην έκφραση των νέων ιδεών που προωθήθηκαν με τον Διαφωτισμό.
 6. Να παρουσιάσετε τις αλλαγές και τις εξελίξεις που δρομολόγησαν οι νέες ιδέες του Διαφωτισμού στην Ευρώπη και την Αμερική. 
 7. Ποιο ήταν το συγγραφικό και εκδοτικό έργο του Ρήγα Βελεστινλή ή Φεραίου (1757-1798) στην περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού;
 8. Ποιο ήταν το όραμα του Ρήγα Βελεστινλή ή Φεραίου για τα Βαλκάνια και ποια η έκβαση των επαναστατικών του σχεδίων;
 9. Ποιες ιδέες εκφράζει ο Κοραής στο έργο του Αδελφική Διδασκαλία και ποιες ήταν οι θέσεις του για την παιδεία των υπόδουλων Ελλήνων;

2. Οικονομικές εξελίξεις: Οι απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης, οι οικονομικές θεωρίεςΕρωτήσεις:
 1. Ποια ήταν η νέα οικονομική αντίληψη που αντιτάχθηκε στο μερκαντιλισμό, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της και ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκπρόσωποί της;
 2. Ποιες ήταν οι βασικές αντιλήψεις των φυσιοκρατών και ποια οικονομική αντίληψη προοιωνίζονται;
 3. Ποιος ήταν ο θεμελιωτής του οικονομικού φιλελευθερισμού και ποιο νόμο διατύπωσε για τη λειτουργία της οικονομίας; 
 4. Πώς εκφράστηκε η ελευθερία στις οικονομικές δραστηριότητες το 18ο αιώνα και πού οδήγησε;

3. Η Αμερικανική επανάστασηΕρωτήσεις:

 1. Σε τι στηρίχθηκε η ιδεολογία της Αμερικανικής Επανάστασης και πότε αναγνωρίστηκε από την Αγγλία η ανεξαρτησία των 13 αποικιών;
 2. Τι όριζε το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών (1787) για τον τρόπο διακυβέρνησης του νεοσύστατου κράτους και την άσκηση της νομοθετικής, της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας;

Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023

Ιστορία Β΄ Λυκείου: Ερωτήσεις Επανάληψης 4ου κεφ.

 
4.6. Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 1. Ποιος είναι ο ιδρυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας;  

  (απ: σελ 83. α. από "Οι νομάδες Τούρκοι.... έως πρωτεύουσα του" τέλος του α΄)

 2. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην ανάπτυξη της στρατιωτικής ισχύος των Οθωμανών; (Γαζήδες, Γενίτσαροι)

 3. (απ: σελ 83. β. από " Η σχετική.... σελ. 84. και στρατιωτών")4.7. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 1. Ποια  τα αποτελέσματα της μάχης της Άγκυρας (1402) στο κράτος των Οθωμανών και στο Βυζάντιο.

  (απ: σελ 85, α΄ " ο σουλτάνος των Τούρκων... έως... μισού αιώνα.")

 2. Ποιες στρατιωτικές και διπλωματικές ενέργειες που επιβεβαιώνουν την επιθετική πολιτική του Μουράτ Β’;

  (απ: σελ 85, α΄ "Ο κίνδυνος άρχισε... έως... φόρου υποτελή (1426)" )

 3. Ποια είναι η τελευταία προσπάθεια των βυζαντινών προκειμένου να εξασφαλίσουν βοήθεια από τη Δύση; 

  (απ:σελ 86, α΄ "Το 1425... έως... συμφωνίες αυτές")

 4. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Μωάμεθ για να εξασφαλίσει την άλωση της Πόλης;

  (απ: σελ. 86, β΄ " Η εξέλιξη των γεγονότων... έως ... σιτηρά από εκεί")

 5. Πότε γίνεται η Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς; Ποιος είναι ο αρχηγός των αμυνομένων;

  (απ: σελ 87, β΄ " Μετά τις προκαταρκτικές... έως 1449-1453 και από Με τη γενική... έως ... δεν υπήρχε πια.)

 6. Σε ποια κατάσταση βρίσκονταν οι δυνάμεις των δύο αντιπάλων (Βυζαντινών και Οθωμανών) ως προς το πλήθος των πολεμιστών και τον πολεμικό εξοπλισμό τους; 

  (απ: σελ. 87, β΄ "Όμως η υπεροπλία... έως ... έκριναν τα πάντα)

 7. Ποια η αποτελεσματικότητα της βοήθειας που προσέφεραν οι Δυτικοί στους Βυζαντινούς; 

  (απ: σελ. 87, β΄ "Στην κρίσιμη... έως... Ιουστινιάνης.)

 8. Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές και με ποιους τρόπους συνεχίστηκε η επιρροή της πνευματικής παράδοσης του Βυζαντίου μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς;

  (απ: σελ. 87, γ΄ "Η πνευματική παράδοση... έως... βυζαντινό τελετουργικό.)


4.8. Η δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

 1. Ποιες οι συνθήκες εκδήλωσης και τα αποτελέσματα της επισιτιστικής και οικονομικής κρίσης στη Δυτική Ευρώπη από το 1270 περίπου ως το 1330 (ύστερος Μεσαίωνας)

  (απ: σελ. 88, γ΄ "Η περίοδος από... έως ... μειώθηκαν σημαντικά")

 2. Περιγράψτε την εκδήλωση και τις συνέπειες του «Μαύρου Θανάτου» στην Ευρώπη τον 14ο αιώνα. 

  (απ: σελ. 88, γ΄ "Το μεγαλύτερο πλήγμα... έως ... ευρωπαϊκού πληθυσμού.")

 3. Ποιες οικονομικές μεταβολές, φυσικές καταστροφές και επιδημίες συντέλεσαν στην κρίση της φεουδαρχίας τον 13ο και 14ο αιώνα;

  (απ: σελ. 88 γ΄ "Η περίοδος από ... έως και σελ.89 ... και την Αγγλία.)

Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

Ο Caravaggio εικονογραφεί την πανδημία


Βαδίζοντας κάποιος στο κέντρο της Νάπολης συναντά τον ναό Pio Monte della Misericordia. Η εκκλησία-μουσείο, δημιούργημα επτά φιλάνθρωπων ευγενών του 17ου αιώνα, είναι διάσημη για το έργο οι «Επτά πράξεις του ελέους» του Καραβάτζο που κοσμούν την αγία τράπεζα.

Ο πίνακας, που στα ιταλικά θα τον συναντήσουμε με την ονομασία Sette opere di Misericordia, είναι μια ελαιογραφία που κατασκεύασε ο διάσημος Ιταλός ζωγράφος γύρω στο1607. Ο πίνακας αναφέρεται σε μια παραδοσιακή πίστη της Ρωμαϊκαθολικής Εκκλησίας που αφορά στις επτά σωματικές πράξεις ελέους, οι οποίες αποτελούν ένα σύνολο από πράξεις φιλανθρωπίας που εξυπηρετούν τις υλικές ανάγκες των συνανθρώπων μας. Οι πράξεις αυτές είναι: ο ενταφιασμός των νεκρών, η επίσκεψη στους φυλακισμένους, η παροχή τροφής στους πεινασμένους, νερού στους διψασμένους, η στέγαση των αστέγων, η ένδυση των γυμνών και η στήριξη των αρρώστων.

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να δημιουργηθούν επτά ανεξάρτητοι πίνακες, ένας για κάθε πράξη. Ωστόσο ο Καραβάτσιο έκανε μια ενιαία σύνθεση, που περιλαμβάνει και τις επτά πράξεις, η οποία κοσμεί την αγία τράπεζα του ναού, μέχρι και σήμερα. 

Με μια πιο προσεκτική ματιά στον πίνακα οι επτά πράξεις ελέους παρουσιάζονται ως ακολούθως:
Η ταφή των νεκρών
Στο πίσω μέρος δεξιά, ένας ιερέας κρατάει έναν πυρσό ενώ δυο άντρες μεταφέρουν έναν νεκρό, του οποίου μόνο οι πατούσες διακρίνονται έξω από το σάβανό του .

Η επίσκεψη στους φυλακισμένους, παροχή τροφής στους πεινασμένους
Στα δεξιά, μια γυναίκα επισκέπτεται έναν φυλακισμένο και τον ταϊζει δίνοντας του γάλα από το στήθος της. Η πράξη αποτελεί υπαινιγμό στην κλασική ιστορία της Ρωμαϊκής Φιλανθρωπίας  (Roman Charity).

Η στέγαση των αστέγων
Ένας προσκυνητής (ο τρίτος από τα αριστερά, έχει ένα κοχύλι στο καπέλο του) ζητά από έναν πανδοχέα (ο τέρμα αριστερά) καταφύγιο.

Η ένδυση των γυμνών
Ο Άγιος Μαρτίνος της Τουρ, (τέταρτος από τα αριστερά) σχίζει τον μανδύα του στα δυο και δίνει το μισό στο γυμνό ζητιάνο που κείται στο έδαφος, ανακαλόντας με τον τρόπο αυτό τη διάσημη πράξη του αγίου. 

Η επίσκεψη στους αρρώστους
Ο άγιος Μαρτίνος χαιρετά και παρηγορεί τον ζητιάνο που είναι επίσης ανάπηρος.

Η παροχή νερού στους διψασμένους
Ένας σωματώδης άντρας, ο Σαμψών, (δεύτερος από αριστερά) πίνει νερό από το σαγόνι ενός γαϊδουριού (αναφορά στη ζωή του Σαμψών).

Ένα από τα πιο τρομερά αποτελέσματα της πρώτης πανδημίας στην Ευρώπη (1347), που έμεινε στην ιστορία με την ονομασία ως "Μαύρος Θάνατος", ήταν ότι οι νεκροί δεν μπορούσαν να θαφτούν με αξιοπρέπεια. Αυτή ήταν μια βασική «πράξη ελέους» μιας χριστιανικής κοινότητας, όπως δείχνει ο Καραβάτζιο σ ‘αυτό το σκοτεινό όραμα ανθρώπων που κάνουν καλές πράξεις στα κακόφημα στενά της Νάπολης.   
Διαβάστε περισσότερα...