Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Θρησκευτικά Α΄ Λυκείου, Τράπεζα Θεμάτων, Ενδεικτικά θέματα
Η Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο μάθημα των
«Θρησκευτικών» περιλαμβάνει θέματα ή ερωτήσεις, που προέρχονται από την εξετα-
στέα ύλη.
Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων.
Τα θέματα ορίζονται κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων και κατά 50%
από τον διδάσκοντα. Συγκεκριμένα, το πρώτο θέμα από την Α’ Ομάδα και το πρώτο θέ-
μα από τη Β’ Ομάδα ορίζονται από την Τράπεζα Θεμάτων. Το δεύτερο θέμα από την Α’
Ομάδα και το δεύτερο θέμα από τη Β΄ ομάδα ορίζονται από τον εκπαιδευτικό της τά-
ξης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ακολουθούν δειγματικές ερωτήσεις όλων των τύπων με βάση την προτεινόμενη κατα-
νομή. Τα θέματα και οι ερωτήσεις που παρατίθενται είναι ενδεικτικές κατά είδος, δηλα-
δή, δεν αποτελούν ολοκληρωμένο διαγώνισμα και δεν έχουν στόχο να καλύψουν ολό-
κληρη την εξεταστέα ύλη.

ΟΜΑΔΑ Α 
ΘΕΜΑ Α1 
α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη
σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις (α, β, γ):

1. Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει … 
α. τη Θεία Ευχαριστία
β. τη Θεία Ενανθρώπηση
γ. τη Θεία Ανάληψη

2. Τα Εισόδια είναι γιορτή… 
α. των Βαΐων
β. του Ναού του Σολομώντα
γ. της Θεοτόκου

3. Ο Ακάθιστος Ύμνος είναι αφιερωμένος… 
α. στον Χριστό
β. στη Θεοτόκο
γ. στην Κωνσταντινούπολη

4. Η γιορτή της Μεταμόρφωσης…
α. ταυτίζεται με την Πεντηκοστή
β. είναι Θεομητορική γιορτή
γ. αναφέρεται στη φανέρωση του άκτιστου θείου φωτός

5. Για την Εκκλησία, η Ανάσταση του Χριστού είναι… 
α. απαρχή αιώνιας ζωής
β. ένα ακόμη θαύμα
γ. μια πολύ διδακτική διήγηση

β) Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω γεγονότα σύμφωνα με τη χρονική σειρά που η Εκκλησία τα προβάλλει κατά τη Μ. Εβδομάδα: 
1. Μυστικός Δείπνος
2. Περιστατικό με την άκαρπη συκιά
3. Σταύρωση
4. Επάλειψη του Χριστού με μύρο από μια αμαρτωλή γυναίκα
5. Παραβολή των δέκα παρθένων

γ) Να συνδυάσετε τα ονόματα των μυστηρίων της Εκκλησίας της πρώτης στήλης με τη σημασία τους στη δεύτερη στήλη, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). 

           ΣΤΗΛΗ Α                                                                 ΣΤΗΛΗ Β
    α. Βάπτισμα                                        1. Μετάληψη από το Σώμα και το Αίμα του Χριστού

    β. Χρίσμα                                           2. Χειροτονία των κληρικών της Εκκλησίας

   γ. Ιεροσύνη                                          3. Εγκαίνια νέου ναού

   δ. Ευχέλαιο                                          4. Καθαγιασμός του Αγίου Μύρου

   ε. Θεία Ευχαριστία                              5. Είσοδος του πιστού στην Εκκλησία

                                                               6. Επάλειψη με καθαγιασμένο έλαιο

                                                              7. Σφραγίζει τον νέο χριστιανό με τα χαρίσματα του
                                                                  Αγίου Πνεύματος

δ) Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις από τον παρακάτω κατάλογο. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη ή φράση. 
«Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, οι χριστιανοί προσεύχονται για ολόκληρη
την …………… . Για την ……………. τους, αλλά και όλο τον κόσμο. Επιπλέον, για τη
……………, τον ευεργετικό άνεμο, και την …………… της γης. Για την …………… και
τη …………… όλων. Για τους ταξιδιώτες, τους αρρώστους, τους αιχμαλώτους. Για
προστασία από κάθε …………… και κίνδυνο. Ακόμη, για …………… των αμαρτιών.
Έτσι, οι πιστοί γίνονται η …………… του κόσμου ενώ με τη …………… ενώνονται
μεταξύ τους σε ένα σώμα».
1. άφεση
2. ψυχή
3. Θ. Κοινωνία
4. κτίση
5. θλίψη
6. ευφορία
7. ειρήνη
8. φύση
9. σωτηρία
10. πόλη

ε) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης τη λέξη «σωστό» ή «λάθος»: 
1. Η Εικονομαχία ξεκίνησε στα χρόνια των Κομνηνών αυτοκρατόρων.
2. Με το ζήτημα των εικόνων ασχολήθηκε η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος.
3. Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης.
4. Υπέρμαχοι των εικόνων ήταν ο Ιωάννης Δαμασκηνός και ο Θεόδωρος Στουδίτης.
5. Η Εκκλησία αποδίδει στις εικόνες λατρεία και προσκύνηση.

ΘΕΜΑ Α2 
α) Να εξηγήσετε με συντομία γιατί η Παναγία ονομάζεται από την Εκκλησία Θεοτόκος. 

β) Να αναφέρετε τα βασικά επιχειρήματα της Εκκλησίας για την υπεράσπιση των εικό-
νων. 

ΟΜΑΔΑ Β 
ΘΕΜΑ Β1 
Τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός είπε στους μαθητές του: «Αν, λοιπόν, είστε 
φίλοι μου να με μιμείστε». Να αναπτύξετε το νόημα αυτής της φράσης α) για τους 
μαθητές του Χριστού, και β) για τους σημερινούς χριστιανούς. Να τεκμηριώσετε την 
απάντησή σας με βάση το πρότυπο ζωής που πρόσφερε ο Χριστός στον κόσμο. 


ΘΕΜΑ Β2 
Οι δεισιδαιμονίες και οι προλήψεις είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο με ενεργό παρου-
σία σε κάθε εποχή. Να διερευνήσετε τα αίτια του φαινομένου και τη στάση της Εκκλησίας απέναντι σε αυτό. Επίσης, να προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης και θεραπείας του 
προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου